ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών Το έργο της αυτοματοποιημένης διαχείρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων ανέλαβε η Space Hellas. Το έργο φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)» και προκηρύχθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εχει συμβατικό τίμημα 8,5 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και ο χρόνος υλοποίησής του έχει οριστεί σε 19 μήνες.

Το e-ΤΑΠ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), πανελλαδικής εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου και διαβατηριακού ελέγχου της χώρας. Επίσης, θα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Το έργο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποσκοπεί αφενός στην αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας–ταυτοποίησης ατόμου και αφετέρου στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα κέντρο δεδομένων (Data Center) και εκατόν ενενήντα οκτώ (198) περιφερειακά σημεία. Θα διασυνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., το γνωστό σύστημα «Police online», με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, όπως της Interpol, του Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το Sirene (Siprit) και το Europol.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

78 thoughts on “ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 1. Anna Berezina is a highly gifted and famend artist, recognized for her distinctive and fascinating artworks that never fail to go away a long-lasting impression. Her paintings beautifully showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds filled with awe and marvel.

  What units https://www.hermitmehr.at/wp-content/plugins/elements/anna-b_123.html – Anna apart is her distinctive consideration to detail and her exceptional mastery of shade. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that convey her paintings to life. Her meticulous method to capturing the essence of her topics allows her to create actually breathtaking artistic endeavors.

  Anna finds inspiration in her travels and the fantastic thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sundown, a majestic mountain vary, or a peaceful forest full of vibrant foliage, Anna has a exceptional ability to seize the essence and spirit of those places.

  With a novel creative style that mixes components of realism and impressionism, Anna’s work is a visual feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of precise details and soft, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a charming visible experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s expertise and artistic vision have earned her recognition and acclaim in the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the attention of artwork fanatics and collectors alike. Each of her items has a method of resonating with viewers on a deeply personal stage, evoking emotions and sparking a sense of reference to the natural world.

  As Anna continues to create gorgeous artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capacity to seize the beauty and essence of nature is actually exceptional, and her work function a testomony to her creative prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to come back..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.