ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών Το έργο της αυτοματοποιημένης διαχείρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων ανέλαβε η Space Hellas. Το έργο φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)» και προκηρύχθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εχει συμβατικό τίμημα 8,5 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και ο χρόνος υλοποίησής του έχει οριστεί σε 19 μήνες.

Το e-ΤΑΠ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), πανελλαδικής εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου και διαβατηριακού ελέγχου της χώρας. Επίσης, θα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Το έργο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποσκοπεί αφενός στην αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας–ταυτοποίησης ατόμου και αφετέρου στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα κέντρο δεδομένων (Data Center) και εκατόν ενενήντα οκτώ (198) περιφερειακά σημεία. Θα διασυνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., το γνωστό σύστημα «Police online», με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, όπως της Interpol, του Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το Sirene (Siprit) και το Europol.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

185 thoughts on “ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 1. Anna Berezina is a highly gifted and famend artist, recognized for her distinctive and fascinating artworks that never fail to go away a long-lasting impression. Her paintings beautifully showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds filled with awe and marvel.

  What units https://www.hermitmehr.at/wp-content/plugins/elements/anna-b_123.html – Anna apart is her distinctive consideration to detail and her exceptional mastery of shade. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that convey her paintings to life. Her meticulous method to capturing the essence of her topics allows her to create actually breathtaking artistic endeavors.

  Anna finds inspiration in her travels and the fantastic thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sundown, a majestic mountain vary, or a peaceful forest full of vibrant foliage, Anna has a exceptional ability to seize the essence and spirit of those places.

  With a novel creative style that mixes components of realism and impressionism, Anna’s work is a visual feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of precise details and soft, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a charming visible experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s expertise and artistic vision have earned her recognition and acclaim in the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the attention of artwork fanatics and collectors alike. Each of her items has a method of resonating with viewers on a deeply personal stage, evoking emotions and sparking a sense of reference to the natural world.

  As Anna continues to create gorgeous artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capacity to seize the beauty and essence of nature is actually exceptional, and her work function a testomony to her creative prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to come back..

 2. In our online flier, we contend to be your conscientious start for the latest low-down nearly media personalities in Africa. We reimburse staunch prominence to readily covering the most akin events with regard to pre-eminent figures on this continent.

  Africa is rich in talents and sui generis voices that make the cultural and collective landscape of the continent. We focus not purely on celebrities and showbiz stars but also on those who make significant contributions in several fields, be it adroitness, manoeuvring, body of knowledge, or philanthropy https://afriquestories.com/2024/page/5/

  Our articles lay down readers with a thorough overview of what is happening in the lives of media personalities in Africa: from the latest news broadcast and events to analyzing their ascendancy on society. We control track of actors, musicians, politicians, athletes, and other celebrities to lay down you with the freshest dirt firsthand.

  Whether it’s an exclusive examine with a beloved name, an interrogation into outrageous events, or a review of the latest trends in the African showbiz world, we strive to be your rudimentary provenance of press release yon media personalities in Africa. Subscribe to our broadsheet to lodge briefed back the hottest events and fascinating stories from this captivating continent.

 3. Acceptable to our dedicated platform for the sake of staying in touch beside the latest news from the Joint Kingdom. We allow the import of being wise far the happenings in the UK, whether you’re a resident, an expatriate, or naturally interested in British affairs. Our extensive coverage spans across sundry domains including political science, briefness, culture, pleasure, sports, and more.

  In the kingdom of wirepulling, we support you updated on the intricacies of Westminster, covering parliamentary debates, authority policies, and the ever-evolving countryside of British politics. From Brexit negotiations and their burden on barter and immigration to residential policies affecting healthcare, edification, and the atmosphere, we cater insightful review and timely updates to help you navigate the complex world of British governance – https://newstopukcom.com/5-of-the-funniest-michael-scott-moments-on-the/.

  Monetary news is crucial in search understanding the pecuniary pulse of the nation. Our coverage includes reports on superstore trends, organization developments, and budgetary indicators, contribution valuable insights in place of investors, entrepreneurs, and consumers alike. Whether it’s the latest GDP figures, unemployment rates, or corporate mergers and acquisitions, we strive to deliver accurate and applicable intelligence to our readers.

 4. Onlayn bahis platformalar? almaq gordum a art?m icind? populyarl?q dunyada, indiki istifad?cil?r? istirak rahatl?g? bir s?ra evl?rind?n v? ya yoldan qumar oyunlar?n?n formalar?. Bu platformalar ad?t?n t?chiz etm?k bir ensiklopedik mot?riz? Idman bahisl?ri, kazino oyunlar? v? daha cox da daxil olmaqla seciml?r. Uymaq Qumar?n oldugu Az?rbaycandak? istifad?cil?r pantion T?nziml?n?n, onlayn platformalar durustl?sdirm?k bir prospekt doyus olmaya bil?c?k f?aliyy?tl?rd? lutfkar movcud kom?yi kohn? varl?q.

  Az?rbaycanda qumar oyunu birind? movcuddur s?s bozluq. Is? z?man?tli T?yin olunmus ?razil?rd? qumar oyunlar?n?n formalar? icaz? verilir, onlayn qumar kommutator qaydalar? il? uzl?sir. Bu n?zar?t var imkanl? olcul?ri conun?n D?niz bahis veb saytlar?na giris, ancaq muxt?lif Az?rbaycanl?lar sakit okean d?yisdirm?k ucun ?ngin platformalar ?v?zin? mubadil? etm?k qumar ehtiyaclar?. Bu a yarad?r t?klif etm?k m?qs?dl? Az?rbaycan bazar?na uygun onlayn bahis xidm?tl?ri.

  1WIN AZ?RBAYCAN https://1win-azerbaycan-oyuny.top/fantasy-sport/ A olsayd? qanuni Onlayn bahis Taxta Az?rbaycanl? istifad?cil?r? yem?k ist?rdimi ehtimal ki bazara qoymaq bir cesid Xususiyy?tl?r v? t?klifl?r kimi dig?rin? ?cn?bi platformalar. Bunlar ola bil?r kataloqu Idman bahisin? m?shur Dunyadak? hadis?l?r, a qurasd?rmaq yuvalardan tutmus kazino oyunlar?ndan yasamaq distribyutor t?crub? v? bonuslar v? promosyonlar cadug?rlik etm?k v? kiritm?k must?ril?r?.

  Motorlu Uygunluq olard? imperativ ucun istifad?cil?r? yem?k t?r?find? ucun t?v?qqe ustund? il? etm?k, il? platforma qurban mobil dostluq veb sayt v? ya xususi bir t?tbiq. Od?nis seciml?ri d? olard? diskrekt, cavabdeh sax?l?ndirilmis ustunlukl?r v? t?min edir t?hluk?siz ?m?liyyatlar. ?lav? olaraq, istehlakc? yoxlamaq ?zm?k oynamaq bir pivotal movqe Unvanda al?c? sorgular v? t?min etm?k yard?m N? laz?m olduqda.

  Onlayn bahis platformalar? t?min etm?k rahatl?q v? yonl?ndirm?, Budur l?yaq?tli o vaxtdan b?ri istifad?cil?r s?zmaq qulluq v? yer m?suliyy?tl?. Huslu kimi qumar t?dbirl?ri bank M?hdudiyy?tl?r v? ozunu istisna seciml?ri, olmal?d?r at ucun kom?k etm?k istifad?cil?r etm?k onlar?n bahis f?aliyy?ti v? yanmaq mumkun z?r?r verm?k. Yan t?min etm?k a z?h?rsiz v? xos bahis muhit, "1" kimi platformalarBirinci yer? nail olmaq Az?rbaycan "ed? bil?rdi xidm?t etm?k adland?rark?n az?rbaycanl? istifad?cil?rin ehtiyaclar?na ?lverisli Qaydalar v? t?blig ust qumar t?crub?l?ri.

 5. Real Time Gaming is famous for its exceptional graphics no deposit games, and they will give you an idea of what to expect when you visit the site. As well as bragging rights, it lies close to countries such as Turkey. The exact bonus you receive will depend on your deposit amount, Syria. Being an Ancient Egypt themed slot, symbols in Cleopatra take the form of Scarabs, Lotuses, Sphinxes and Cleopatra herself! Common letter symbols are also present and they were designed to get a more ancient look. As this Cleopatra slot review has already mentioned, the RTP for the game is a high one at 95.02%. RTP refers to the theoretical return to player rate. Bearing in mind that this is calculated over thousands of spins, players aren’t likely to reap the benefits of this if they only play for a short period of time.
  https://andalus.nl/?p=48068
  You can play US Betsoft games at a wide range of trustworthy online casinos as listed above. We’ve rated the biggest casino sites currently operating in the US via our in-depth 25-step review process. As part of this, we check for things such as licensing, data protection, range of games, bonuses and promotions, banking options and more. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. This software provider is not one of the most popular ones in the UK gambling industry. Its games aren’t made available at most online casinos, either. But that only makes Betsoft sites the more worth your time. As we have shown you in this Betsoft review, this software provider makes Betsoft casinos a pretty awesome place to play at. Moreover, the best Betsoft casinos often tempt new players with legit welcome bonuses and a series of promotions.

 6. In recent times, Africa has come about as a radiant hub for audio and celebrity culture, gaining international identification and influencing global trends. African tunes, with its rich tapestry of genres like as Afrobeats, Amapiano, and highlife, provides captivated audiences worldwide. Major artists such as Burna Boy, Wizkid, and Tiwa Fierce, ferocious have not simply dominated the chart in Africa but they have also made important inroads into typically the global music picture. Their collaborations using international stars and even performances at major music festivals have got highlighted the continent’s musical prowess. The particular rise of electronic digital platforms and sociable media has more amplified the get to of African music, allowing artists to be able to connect with fans across the world and share their unique sounds and tales – https://nouvelles-histoires-africaines.africa/bombino-presente-son-dernier-album-intitule-sahel-ainsi-quun-concert-a-paris/.

  In addition to be able to its musical skill, Africa’s celebrity lifestyle is flourishing, along with entertainers, influencers, plus public figures ordering large followings. Celebs such as Lupita Nyong’o, Trevor Noah, and Charlize Theron, who have root base in Africa, will be making waves worldwide in film, television, and fashion. These kinds of figures not simply bring attention to their work but also highlight important interpersonal issues and cultural heritage. Their success stories inspire the new generation of Africans to go after careers in typically the entertainment industry, promoting a sense of pride and ambition across typically the continent.

  Moreover, Black celebrities are progressively using their programs to advocate for change and give returning to their neighborhoods. From Burna Son’s activism around cultural justice issues to be able to Tiwa Savage’s efforts to promote education for girls, these general public figures are profiting their influence intended for positive impact. They can be involved in different philanthropic activities, supporting causes such since healthcare, education, in addition to environmental sustainability. This particular trend highlights the particular evolving role involving celebrities in Photography equipment, who are not simply entertainers but in addition key players in driving social modification and development.

  Overall, the landscape involving music and movie star culture in Africa is dynamic and ever-evolving. The continent’s rich cultural diversity and creative skill still garner international acclaim, positioning Africa like a major force inside the global enjoyment industry. As African artists and celebrities carry on and break obstacles and achieve innovative heights, they front how for the more inclusive and diverse representation inside global media. Intended for those interested inside staying updated in the latest tendencies and news within this vibrant field, numerous platforms and publications offer in-depth coverage of Africa’s music and celeb happenings, celebrating the particular continent’s ongoing input to the entire world stage.

 7. Players have over 200 games to enjoy at Thunderbolt casino that features a great extent of real series video slots, 3 reels to 5reels slots, keno, roulette, scratch cards, video poker games, table and card games and continuous jackpot games. Thunderbolt casino can be played via web browsers or through securely download apps for desktop and mobile. For players that love to play casino using unceasing bonuses, Thunderbolt is the best place to play your casino. Also, this best online casino of South Africa has several continuing promos than almost all other South African casinos previously reviewed. resorts online casino bonus code ownonlinecasino Online casinos often offer no deposit bonuses, which allow players to get free rewards without making any deposit. However, these bonuses come with certain wagering requirements that need to be fulfilled before the player can cash out their winnings. It’s essential to understand these requirements to make the most out of these bonuses. In this article, we will explain the importance of wagering requirements for no deposit bonuses in detail.
  https://deadreckoninggame.com/index.php/Betway_casino_app_download
  Almost everything, and certainly a huge range of casino games and sports events. Slot machines will take up a lot of the casino floor at any venue, and your local brick and mortar site will also have a full complement of blackjack, roulette, baccarat and poker tables to join. Lotteries and bingo games are very popular with US players, and many casinos also offer race books for betting on top events. COME WIN YOUR MAGICAL JACKPOT TODAY! Hungry? Visit the Casino's EATstreet, home to three eateries: Slice, an aptly-named pizzeria; Mojoe, where you can sup fresh-brewed coffee and nosh on pastries or made-to-order sandwiches; and Soygood, where you can splurge on Asian dishes including shrimp rolls, signature beef Pho, Pad Thai and Lo Mein. The Flying Cow provides yet another option, serving up succulent burgers cooked fresh-to-order as well as chicken wings that range from wild to mild.

 8. Бурение скважин – это процесс получения доступа к подземному водоносному горизонту – https://asmasters.org/articles/stoimost-bureniya-skvazhiny-dlya-vody-aktualnye-czeny-na-uslugi.html. Оно делается для обеспечения организации водопровода коттеджей, производственных помещений, площадей сельхозназначения и других нужд. Процесс начинается с установки места для новой скважины, где вероятность нахождения воды наиболее высока. Потом работники приступают к бурению скважины, применяя специальное оборудование и инструменты.

  Глубина залегания воды может меняться в зависимости от места, геологических особенностей и потребностей заказчика.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *