ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. ορίστηκε ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Θεσσαλονικης η Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. Από την ημερομηνία αυτή εκκινούν οι διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά Βιβλία. Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας αφορά τους πολίτες για τους εξής λόγους:

 1. Εξακολουθεί να ισχύει η, με ποινή ακυρότητας, υποχρέωση για μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (το προμηθεύεστε από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης) σε όλα τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία μεταβιβάζεται, αλλοιώνεται, τροποποιείται ή καταργείται εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα που αφορά ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου για υπόθεση με αντικείμενο εγγραπτέο δικαίωμα. Από 1/7/2015 αίρεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος (δήλωση Δ2) και η υποβολή των νέων πράξεων θα γίνεται αποκλειστικά στο υποθηκοφυλακείου, με ευθύνη του οποίου θα μεταβιβάζονται στο Κτηματολογικό Γραφείο. 

2. Οι πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου κατά την περίοδο από1/7/2015 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου θα διαβιβαστούν σε αυτό με ευθύνη του Υποθηκοφύλακα. Από την ΕΚΧΑ ΑΕ, για διευκόλυνση της διαδικασίας, συνιστάται η επισύναψη απλό αντίγραφο του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου στις προς καταχώριση πράξεις (ακόμα και για αυτές που δεν απαιτείται από το νόμο [αγωγές, ανακοπές, διακστικές αποφάσεις]), ώστε να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των ακινήτων που αφορούν.

3. Αν με την πράξη που καταχωρήθηκε στο Υποθηκοφυλακείο κατά την παραπάνω περίοδο επέρχονται γεωμετρικές μεταβολές στο ακίνητο (λ.χ. λόγω κατάτμησης, συνένωσης, σύστασης πραγματικής δουλείας διόδου, αποτύπωσης χώρων αποκλειστικής χρήσης λόγω σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας κ.α.), τότε οι δικαιούχοι οφείλουν, μετά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, να λάβουν κτηματολογικό διάγραμμα, ώστε ο ιδιώτης μηχανικός να προβεί σε σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να ενημερωθεί η βάση. Η προσκόμιση αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος χωρικών μεταβολών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της πράξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συμβουλεύουμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης να μην παραμελήσετε τον έλεγχο των στοιχείων των πρώτων εγγραφών (αυτών δηλαδή που θα εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο κατά την έναρξή του) προκειμένου να διαπιστώσετε αν εμφανίζονται σε αυτές σωστά τα δικαιώματά τους. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος πρέπει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ετών, να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας, ο οποίος ως μόνος αρμόδιος, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Η μη διόρθωσή τους μπορεί να επιφέρει βλαπτικές συνέπειες, καθώς μετά την παρέλευση της πενταετίας οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων επί ακινήτων και πιθανόν περιέλευσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, ειδικά στην περίπτωση που αυτά εμφανίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη“. 

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία – πρακτική και επιστημονική – είναι δίπλα σας για την επίλυση κάθε απορίας για ζητήματα Κτηματολογίου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αποστέλλοντας email στο pliatsikaslaw@law.gr ή εδώ.

 

127 thoughts on “ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Anna Berezina is a extremely gifted and famend artist, recognized for her unique and captivating artworks that by no means fail to go away an enduring impression. Her paintings fantastically showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds crammed with awe and marvel.

  What sets http://stovespareparts.ie/wp-content/pages/anna-b_125.html – Berezina apart is her exceptional attention to element and her exceptional mastery of colour. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that deliver her paintings to life. Her meticulous strategy to capturing the essence of her topics allows her to create truly breathtaking works of art.

  Anna finds inspiration in her travels and the brilliant thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sunset, an imposing mountain vary, or a peaceful forest filled with vibrant foliage, Anna has a outstanding capacity to capture the essence and spirit of these places.

  With a unique artistic type that combines components of realism and impressionism, Anna’s work is a visible feast for the eyes. Her paintings are a harmonious mix of precise particulars and gentle, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a fascinating visual experience that transports viewers right into a world of tranquility and wonder.

  Anna’s talent and artistic vision have earned her recognition and acclaim in the artwork world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the attention of art enthusiasts and collectors alike. Each of her items has a means of resonating with viewers on a deeply personal degree, evoking emotions and sparking a way of connection with the natural world.

  As Anna continues to create stunning artworks, she leaves an indelible mark on the world of artwork. Her capability to capture the sweetness and essence of nature is actually exceptional, and her paintings function a testomony to her inventive prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to return..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.