ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 4409/2016 θεσπίζεται η υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνάτσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία υποθηκών και μεταγραφών καθώς και στα κτηματολογικά βιβλία.                                                                                                                              

Στην εγγραπτέα πράξη πρέπει να περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται, με ποινή ακυρότητάς της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.  Απλό αντίγραφο του ίδιου αποδεικτικού συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής ή καταχώρισης στα τηρούμενα βιβλία.

Η ίδια υποχρέωση για υποβολή στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ αφορά και τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία (άρθρο 19 ν. 2664/1998). Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης συνυποβάλλεται με την αίτηση (καταχώρισης ή διόρθωσης), με ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, οι οποίες μόνο δυνητικά καταχωρίζονται στα κτηματολογικά φύλλα είναι, ομοίως, δυνητική και η μη υποβολή τους δεν επηρεάζει το κύρος της πράξης.

Από την έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων, που θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταργείται η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2664/1998 για τη συνυποβολή, με την αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά βιβλία: α) αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη και β) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της μεταβολής που επέρχεται με την πράξη αυτή.

Δείτε αναλυτικά την υπ’ αριθμ. 7547/12-8-2016 Εγκύλιο της ΕΚΧΑ ΑΕ, που ρυθμίζει τις σχετικές λεπτομέρειες και εξειδικεύει την εφαρμογή των διατάξεων. 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.