ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Λήγει εντός του Σεπτεμβρίου 2015, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, η προθεσμία διόρθωσης των εσφαλμένων εγγραφών στο Κτηματογόλιο. Οι πολίτες οφείλουν να διορθώσουν τα σφάλματα που υπάρχουν στις εγγραφές, προκειμένου να αποφύγουν τις δυσμενείς για αυτούς συνέπειες, που φτάνουν μέχρι την απώλεια της κυριότητας στα ακίνητά τους. Ειδικότερα:

 

Εντός του Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία διόρθωσης για:

 • Τα ακίνητα της περιοχής Άστρους Κυνουρίας την 15η Σεπτεμβρίου και
 • Τα ακίνητα της περιοχής Μαρτίνου Φθιώτιδας την 22α Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι την 1η Αυγούστου οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες εγγραφές που αφορούν ακίνητα της περιοχής Πευκοδάσους Κιλκίς.

Η οριστικοποίηση των ανακριβών εγγραφών επιφέρει συνέπειες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Λ.χ. Η μη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου υπάρχουσας υποθήκης (ή προσημείωσης) συνεπάγεται την απώλεια – ανυπαρξία του εν λόγω δικαιώματος. Επίσης, η εγγραφή λανθασμένου ποσοστού συγκυριότητας (λ.χ. 50% αντί 100%) έχει σαν συνέπεια τη μερική απώλεια δικαιωμάτων. 

Σημαντικότερες είναι οι συνέπειες στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο εμφανίζεται στο κτηματολογικό φύλλο ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στις παραπάνω ημερομηνίες, τα ακίνητα θα περιέλθουν εκ του νόμου στο Ελληνικό Δημόσιο, με περιορισμένες δυνατότητες επανάκτησής τους. Πρόκειται για απώλεια περιουσίας (ακινήτων), με πιθανές περαιτέρω διαμάχες μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών – πρώην ιδιοκτητών. 

Καθίσταται σαφές ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν εντός της προθεσμίας, να ελέγξουν τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν τα ακίνητά τους και να προβούν στις απαραίτητες διορίωσεις προκειμένου να διαφυλάξουν την περιουσία τους. Αρμόδιος για τον έλεγχο είναι ο εξειδικευμένος δικηγόρος σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε κάθε απορία σας. 

Εάν έχετε απορίες για τη διαδικασία διόρθωσης και τον έλεγχο των εγγραφών επικοινωνήστε μαζί μας στο info@pliatsikaslaw.gr ή στο 2310220377.

76 thoughts on “ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 1. Anna Berezina is a highly gifted and famend artist, known for her unique and fascinating artworks that never fail to depart a lasting impression. Her paintings beautifully showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds crammed with awe and marvel.

  What units http://abaah.com/wp-content/pages/berezina-a_7.html – Berezina aside is her exceptional consideration to detail and her remarkable mastery of color. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that bring her paintings to life. Her meticulous strategy to capturing the essence of her subjects permits her to create actually breathtaking artworks.

  Anna finds inspiration in her travels and the fantastic factor about the natural world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it is a serene beach at sundown, a majestic mountain range, or a peaceful forest full of vibrant foliage, Anna has a exceptional ability to seize the essence and spirit of those places.

  With a novel artistic type that combines elements of realism and impressionism, Anna’s work is a visible feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of exact details and soft, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a charming visual experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s talent and artistic vision have earned her recognition and acclaim within the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries across the globe, attracting the eye of art enthusiasts and collectors alike. Each of her pieces has a method of resonating with viewers on a deeply personal level, evoking feelings and sparking a way of connection with the pure world.

  As Anna continues to create gorgeous artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capacity to capture the wonder and essence of nature is actually remarkable, and her work serve as a testomony to her creative prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will continue to captivate and inspire for years to come..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.