ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟ

Παρατάθηκε μέχρι τις 28-3-2016, μετά από απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για όσους έχουν δικαίωμα επί ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων στους Καλλικρατικούς Δήμους Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής ενότητας Σερρών και στους Καλλικρατικούς Δήμου Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις είτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, είτε ηλεκτρονικά. 

Υπενθυμίζουμε ότι: 

Η υποβολή δήλωσης κτηματογράφησης είναι κατά νόμο υποχρεωτική και η παράλειψή της οδηγεί σε δυσμενείς για τους ιδιοκτήτες συνέπειες, που μπορεί να εκτείνονται μέχρι την απώλεια της ιδιοκτησίας τους, αν τελικά αυτό καταχωρηθεί ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Πληροφορίες για τα ακίνητα “αγνώστου ιδιοκτήτη” μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με την ορθή συμπλήρωση της δήλωσής σας αποφεύγετε δικαστικές περιπέτειες, στις οποίες μπορεί να εμπλακείτε. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη θεωρείται η συμπλήρωσή της από ειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος ως μόνος αρμόδιος, θα διαφυλάξει τα συμφέροντά σας. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ερωτήσεις στο info@pliatsikaslaw.gr ή στο 2310220377.

 

 

76 thoughts on “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟ

 1. Anna Berezina is a extremely talented and famend artist, identified for her distinctive and fascinating artworks that by no means fail to go away a long-lasting impression. Her paintings superbly showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds filled with awe and marvel.

  What sets http://aia-architectes.ch/wp-content/pages/berezina-anna_8.html – Anna B. aside is her distinctive attention to detail and her remarkable mastery of shade. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that deliver her paintings to life. Her meticulous method to capturing the essence of her topics allows her to create truly breathtaking artworks.

  Anna finds inspiration in her travels and the great thing about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and this is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sundown, an impressive mountain vary, or a peaceable forest filled with vibrant foliage, Anna has a remarkable capacity to capture the essence and spirit of these places.

  With a unique inventive type that combines components of realism and impressionism, Anna’s work is a visual feast for the eyes. Her paintings are a harmonious blend of exact particulars and gentle, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a captivating visual experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s talent and artistic vision have earned her recognition and acclaim within the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries across the globe, attracting the eye of art enthusiasts and collectors alike. Each of her pieces has a way of resonating with viewers on a deeply personal degree, evoking feelings and sparking a sense of connection with the natural world.

  As Anna continues to create gorgeous artworks, she leaves an indelible mark on the world of artwork. Her capability to capture the sweetness and essence of nature is really exceptional, and her paintings function a testament to her creative prowess and unwavering passion for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will proceed to captivate and inspire for years to return..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.