Υπηρεσίες – Τομείς Δραστηριότητας

Τα ακίνητα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας ενός κράτους. Η δημιουργία και λειτουργία Κτηματολογίου στη Χώρα μας μεταβάλλει στην ουσία το εμπράγματο δίκαιο και μαζί με αυτό και η δικηγορική πρακτική. Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Δίκαιο των ακινήτων και ειδικότερα στο Δίκαιο του Κτηματολογίου. Η ενασχόλησή μας με το αντικείμενο του Κτηματολογίου ειδικότερα είναι όχι μόνο πρακτική αλλά και βαθιά επιστημονική.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Δίκαιο των ακινήτων και του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και στα Κτηματολογικά Γραφεία

 • διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβολαίων που αφορούν ακίνητα

 • σύνταξη εμπράγματων αγωγών (κυριότητας – χρησικτησίας, δουλειών, υποθήκες κλτ)

 • δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης

 • παράσταση σε ενστάσεις Κτηματολογίου κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης

 • αγωγές Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση πρώτων και μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών)

 • υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων διόρθωσης ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

 • νομική αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών

 • ζητήματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας (διαμερίσματα – μεζονέτες)

 • αγωγές κοινοχρήστων

 • κανονισμούς πολυκατοικίας

 

Online παραγγελία πιστοποιητικών (κτηματολογικό φύλλο, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικά καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων).

 

Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με θέματα και υποθέσεις Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σχετικά με αυτά.
Σκοπό μας αποτελεί η επίλυση σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων.
Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της οικογενειακής ζωής, παρέχοντας:

 • υποστήριξη για όλα τα ζητήματα του Οικογενειακού και οτυ Κληρονομικού Δικαίου
 • συνδρομή και υποστήριξη κατά τη λύση του γάμου (συναινετικά ή με αντιδικία), τη ρύθμιση των ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής των τέκνων και επικοινωνίας με αυτά
 • πληροφόρηση για τη διανομή της περιουσίας μετά το θάνατο του προσώπου (διαδοχή από διαθήκη και εξ αδιαθέτου διαδοχή)
 • νομικές υπηρεσίες κατά τη σύνταξη αγωγών (λύσης γάμου, καθορισμού επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα, αποκτημάτων κατά το γάμο, περί κλήρου, ακύρωσης διαθήκης κλπ).
 • συμβουλές για την ολοκλήρωση των διαδικασίων που πρέπει να ολοκληρωθούν μετά τη λύση του γάμου ή την επαγωγή της κληρονομίας, ιδίως όταν στην τελευταία ανήκουν και ακίνητα

Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με θέματα και υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σχετικά με αυτά. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων κλονίζονται και μαζί με αυτές κλονίζονται και οι σχέσεις γονέων και τέκνων. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον των παιδιών, το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου και τη μετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των συζύγων και των τέκνων.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου. Ενδεικτικά ασχολούμαστε με:

 • έκδοση διαζυγίου (συναινετικού ή κατ’ αντιδικία [δικαστικά])

 • σύνταξη συμφωνητικών επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας

 • αγωγές διατροφής, επιμέλειας ή γονικής μέριμνας, επικοινωνίας

 • αγωγές προσβολής πατρότητας

 • υιοθεσία

 • αγωγές συμμετοχής στα κοινά αποκτήματα

Οι αλλαγές που επήρθαν στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια επιβάλλουν συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των αλλαγών. Το Δικηγορικό μας Γραφείο γνωρίζοντας ότι τα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου απασχολούν όλο και περισσότερο τους πολίτες παρακολουθεί στενά και ασχολείται ενδελεχώς με αυτά. Η ενασχόλησή μας με το Εργατικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο είναι τόσο πρακτική όσο και επιστημονική.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Εργατικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας

 • παροχή συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης εργασίας

 • αναζήτηση δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων (εξωδικαστικά και δικαστικά)

 • ζητήματα σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απολύσεις)

 • αναζήτηση και ακύρωση απολύσεων

 • καταμέτρηση ενσήμων

 • υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση

Οι μισθώσεις των ακινήτων (εμπορικές και μη) αποτελούν κατ’ εξοχήν πεδίο δικηγορικής ενασχόλησης. Το Δικηγορικό μας Γραφείο με μακρόχρονη πείρα στα ζητήματα των μισθώσεων παρακολουθεί συνεχώς τις εξελείξεις προκειμένου να σας προσφέρει υψηλή ποιότητα νομικών υπηρεσιών αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων ή/και κινητών.

Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • διαπραγματεύσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης

 • σύνταξη των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων

 • συμβουλευτική δικηγορία κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης μίσθωσης

 • αναζήτηση οφειλόμενων μισθωμάτων

 • αναπροσαρμογή μισθωμάτων και όρων της μίσθωσης

 • καταγγελία ή λύση της μίσθωσης

 • γενική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης

Τα ζητήματα του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης απασχολούν σήμερα τους πολίτες περισσότερο από ποτέ. Το Δικηγορικό μας Γραφείο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και σε βάθος γνώση των ζητημάτων των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, έτσι ώστε να σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη επ’ αυτών. Οι κατασχέσεις ακινήτων, κινητών, τραπεζικών λογαριασμών και οι πλειστηριασμοί θα απασχολήσουν και στο μέλλον έντονα τους πολίτες και για τον λόγο αυτό η ενημέρωσή σας επί των θεμάτων αυτών αποτελεί πρώτη προτεραιότητά μας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Ενδεικτικά ασχολούμαστε με:

 • σύνταξη και επίδοση επιταγής προς εκτέλεση

 • κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών κλπ.

 • πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων

 • ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης

 • αιτήσεις αναστολής των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

 • προσωρινές διαταγές απαγόρευσης πράξεων εκτέλεσης

 • συμβολευτικές νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

Η αφερεγγυότητα των οφειλετών απαιτεί ειδικά μέτρα αντιμετώπισης, κυρίως προληπτικά. Επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη στρατηγική από την θεραπεία, προτρέπουμε τους εντολείς μας να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις τους, προκειμένου να αποφύγουν ατυχείς εξελίξεις. Ακόμα όμως κι αν δεν είναι εξασφαλισμένες οι απαιτήσεις το Γραφείο μας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να τις διεκδικήσετε.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο βρίσκεται δίπλα σας σε όλα τα στάδια σύναψης συμβάσεων, εξασφάλισης και διαφύλαξης των απαιτήσεών σας και τέλος κατά το στάδιο της διεκδίκησής τους. Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

 • Συμβουλευτική δικηγορία στο προσυμβατικό στάδιο

 • Εξασφάλιση των απαιτήσεών σας (προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες, εκχωρήσεις κτλ)

 • Διεκδίκηση απαιτήσεων με εξωδικαστικό συμβιβασμό

 • Διεκδίκηση απαιτήσεων από οποιαδήποτε αιτία με δικαστικές ενέργειες

Η έκδοση διαταγής πληρωμής αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο εξασφάλισης και διεκδίκησης των απαιτήσεών σας απέναντι σε αφερέγγυους οφειλέτες. Η καθημερινή ενασχόλησή μας με ζητήματα διαταγών πληρωμής οδηγεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε εσάς, με σκοπό την άμεση, γρήγορη και οικονομική είσπραξη των απαιτήσεών σας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που άπτονται των ειδικότερων νομικών θεμάτων των διαταγών πληρωμής. Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

 • Έκδοση διαταγών πληρωμής

 • Επιδόσεις και διαδικασία εκτέλεσης των διαταγών πληρωμής

 • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των διαταγών πληρωμής (ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κτλ)

 • Άμυνα κατά διαταγών πληρωμής

 • Άμυνα κατά την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής

Το δικηγορικό μας γραφείο ενημερώνει και αναλαμβάνει υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με γνώμονα τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας από κάθε προσβολή τρίτου προσώπου.

Στο Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα αναλαμβάνουμε τον χειρισμό (συμβουλευτικά και δικαστικά) υποθέσεων σχετικών με:

τροχαία ατυχήματα και αποζημιώσεις
αποζημιώσεις από σωματικές βλάβες
αποζημιώσεις λόγω προσβολής προσωπικών δεδομένων
αποζημιώσεις από παράβαση συμβατικών όρων
αποζημιώσεις που πηγάζουν από ιατρικό σφάλμα
αποζημιώσεις από άδικη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Η Δημόσια Διοίκηση, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις σχέσεις της με τους πολίτες, λειτουργεί πολλές φορές καταχρηστικά και παράνομα και σε βάρος της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτή. Ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης που οι νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς και οι πολίτες δεν μπορούν πολλές φορές να παρακολουθήσουν τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στη Διοίκηση και να κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, με σκοπό την υπεράσπισή σας απέναντι στην αναλγησία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε ενδεικτικά με:

 • υποθέσεις αλλοδαπών (άδειες διαμονής, απελάσεις κτλ)

 • υποθέσεις δασικού δικαίου – περιβάλλοντος

 • υποθέσεις εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων

 • ζητήματα φορολόγησης επιδομάτων (βιβλιοθήκης κτλ)

 • ζητήματα οικοδομικών αδειών

 • αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων

 • διοικητικές προσφυγές

 • αιτήσεις ενώπιον της Διοίκησης

 • ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων

 • εν γένει υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου

Οι υποθέσεις ποινικού δικαίου, ιδίως για οφειλές προς το δημόσιο, ναρκωτικά, κλοπές απασχολούν καθημερινά τα δικαστήρια όλης της Χώρας, οι οποίες, μάλιστα, τείνουν να αυξάνονται εντατικά, καθώς οι διαρκείς νομοθετικές τροποποιήσεις δημιουργούν νέα προβλήματα στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου. Επειδή σήμερα οι ποινικές υποθέσεις έχουν γίνει περισσότερο απαιτητικές συμβουλευτείτε πρώτα τον Δικηγόρο σας.
Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, σε κάθε στάδιο της υπόθεσης. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε ενδεικτικά με:

 • σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων και αναφορών
 • παράσταση σε ποινικά δικαστήρια για την εκπροσώπησή σας
 • ζητήματα οφειλών προς το δημόσιο
 • ζητήματα ναρκωτικών
 • ζητήματα κλοπών και υπεξαιρέσεων
 • ζητήματα παράβασης καθήκοντος
 • ζητήματα παραβίασης δικαστικών αποφάσεων
 • και εν  γένει υποθέσεις Ποινικού Δικαίου

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των εμπόρων και κυρίως των εμπορικών εταιριών. Τόσο οι γνωστές μορφές εμπορικών εταιριών (ομόρρυθμη – Ο.Ε., ετερόρυθμη – Ε.Ε., Ανώνυμη – Α.Ε. και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – Ε.Π.Ε.) όσο και οι νέες μορφές (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία – Ι.Κ.Ε.) προκειμένου να λειτουργήσουν ορθά προϋποθέτουν καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου. Η σωστή επιλογή εταιρικού τύπου συμβάλλει στον περιορισμό σφαλμάτων και στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό η σωστή και πλήρης ενημέρωση σχετικά με το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα διάφορα είδη εταιριών αποτελεί αναγκαίο προηγούμενο της σύστασης μίας εταιρίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου, με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωσή σας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση μίας εταιρίας ή την έναρξη της εμπορίας, αλλά και με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας κατά την άσκηση της εμπορίας. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • σύνταξη κατασταστικών

 • μισθωτικά συμβόλαια εταιριών

 • καταχωρήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες

 • παραστάσεις ενώπιον των αρμόδιων για την ίδρυση της εταιρίας αρχών

 • παροχή νομικών συμβουλών κατά το στάδιο άσκησης της δικηγορίας

 • σύνταξη αγωγών με αντικείμενο εμπορικές συμβάσεις

 • διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων

 • ζητήματα πτώχευσης εταιριών

 • εν γένει συμβουλευτική δικηγορία στα ζητήματα εμπορικού δικαίου