Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρείες

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των εμπόρων και κυρίως των εμπορικών εταιριών. Τόσο οι γνωστές μορφές εμπορικών εταιριών (ομόρρυθμη – Ο.Ε., ετερόρυθμη – Ε.Ε., Ανώνυμη – Α.Ε. και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης – Ε.Π.Ε.) όσο και οι νέες μορφές (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία – Ι.Κ.Ε.) προκειμένου να λειτουργήσουν ορθά προϋποθέτουν καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου. Η σωστή επιλογή εταιρικού τύπου συμβάλλει στον περιορισμό σφαλμάτων και στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό η σωστή και πλήρης ενημέρωση σχετικά με το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα διάφορα είδη εταιριών αποτελεί αναγκαίο προηγούμενο της σύστασης μίας εταιρίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασιλείου και Κωνσταντίνου Πλιάτσικα σας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου, με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωσή σας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση μίας εταιρίας ή την έναρξη της εμπορίας, αλλά και με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας κατά την άσκηση της εμπορίας. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

  • σύνταξη κατασταστικών

  • μισθωτικά συμβόλαια εταιριών

  • καταχωρήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες

  • παραστάσεις ενώπιον των αρμόδιων για την ίδρυση της εταιρίας αρχών

  • παροχή νομικών συμβουλών κατά το στάδιο άσκησης της δικηγορίας

  • σύνταξη αγωγών με αντικείμενο εμπορικές συμβάσεις

  • διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων

  • ζητήματα πτώχευσης εταιριών

  • εν γένει συμβουλευτική δικηγορία στα ζητήματα εμπορικού δικαίου