ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου, κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, δικαιούται, ανάλογα με το εάν πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις, να δεχθεί ή να απορρίψει τις αιτήσεις. Κατά της απόφασής αυτής, θετικής ή αρνητικής, μπορούσε όποιος έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δίκαστή προκειμένου να ανατραπεί . Οι νέες ρυθμίσεις, όμως, του πολυνομοσχεδίου, τροποποιούν σημαντικά τη διαδικασία και τις προθεσμίες αμφισβήτησης της απόφασης του Προϊσταμένου. Ειδικότερα προβλέπονται, πλέον, τα εξής: 

Σε κάθε κτηματολογικό γραφείο συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων με διετή θητεία αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, έναν τοπογράφο και έναν νομικό. Όποιος αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόφασης του Προϊσταμένου οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της πράξης ή την πάροδο των προβλεπόμενων στο νόμο προθεσμιών (άρθρα 16, 17, 18 και 19 ν. 2664/1998) να ασκήσει “ενδικοφανή προσφυγή”. Η τελευταία καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Επ’ αυτής εκδίδεται απόφαση υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. Εάν ο αιτών δεν συμφωνεί με την απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή, δικαιούται να προσφύγει στον αρμόδιο Κτηματολογικό Δικαστή, όπως συνέβαινε και πριν την τροποποίηση, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και την αποδοχή της αρχικής του αίτησης. 

Είναι προφανές ότι η νέα διαδικασία είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, καθώς προσθέτει ενδιάμεσο “διοικητικό” στάδιο, το οποίο δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, διαφαίνεται βέβαιο ότι και με το νέο καθεστώς οι υποθέσεις θα τέμνονται ενώπιον των δικαστηρίων, δεδομένου ότι η συμμετοχή του Προϊσταμένου, εκείνου δηλαδή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, στην Επιτροπή (με την ιδιότητα του Προέδου αυτής) θα έχει σαν αποτέλεσμα να απορρίπτονται κατ’ αρχήν όλες οι προσφυγές και ο πολίτης να υποχρεώνεται και πάλι να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. 

Εξάλλου, πέρα από το κόστος της σύνταξης και υποστήριξης της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής αυξάνονται και τα εν γένει λειτουργικά έξοδα του Κτηματολογικού Γραφείου, αφού στο νόμο προβλέπεται και επιπλέον αμοιβή στα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Επισυνάπτουμε παρακάτω μελέτη του Γραφείου, δημοσιευμένη στο Νομικό Βήμα 2015, στην οποία αναλύονται ζητήματα σχετικά με την ευθύνη του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου για πράξεις ή παραλείψεις του, ιδίως ως προς την καταχώριση αγωγών και δικαστικών αποφάσεων, η οποία θα φανεί χρήσιμη κατά τον έλεγχο των αποφάσεων των Προϊσταμένων. 

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας στο info@pliatsikaslaw.gr και στο 2310220377. 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.