ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6§3 υπό ζ) ν. 2664/1998, επί ποινή απαραδέκτου των αγωγών (6§2), αιτήσεων (6§§3 και 8) και προσφυγών (18§2, 19§2), που κατατίθενται στο πλαίσιο εκδίκασης κτηματολογικών διαφορών, πρέπει να προσαρτάται σε αυτές τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών -στο οποίο θα απεικονίζεται η απαιτούμενη γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα- και αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του ίδιου τοπογραφικού διαγάμματος στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”. Η έναρξη ισχύος της ως άνω υποχρέωσης και οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης υποβολής εξαρτήθηκαν από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρύθμιζε τα κατ’ ιδίαν θέματα. 

Ήδη, στις 24-12-2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4765/24-12-2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής της ως άνω υποχρέωσης, σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 6§3 υπό η) ν. 2664/1998. Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με την ΥΑ (την οποία βλ. συνημμένη παρακάτω), από την 27η-1-2020 θα πρέπει να επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, σε όλα τα ένδικα βοηθήματα, με τα οποία επιδιώκονται γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, συνταχθέν με τις τεχνικές προδιαγραδές και τους όρους που καθορίζονται στην ΥΑ, καθώς και βεβαίωση ηλεκτρονικης υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος στον υποδοχέα. Μάλιστα, στην ίδια ΥΑ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης υποβολής. 

Για αντίστοιχα δικόγραφα που κατατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ημερομηνία έναρξης της σχετικής υποχρέωσης ορίστηκε η 6η-4-2020

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τις παραπάνω ημερομηνίες καταργείται η, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, προσκόμιση με τις προτάσεις τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (για τις οποίες βλ. εδώ). Η παράλειψη ελέγχου και διορθώσεων των τυχόν ανακριβειών μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια ακινήτων είτε υπέρ τρίτου προσώπου (το οποίο εμφανίζεται εσφαλμένα στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές), είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εάν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Ενημερωθείτε για τα ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” πατώντας εδώ

Προκειμένου να διορθωθούν οι πλημμέλειες είναι απαραίτητη είτε η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης (εξωδικαστικά), είτε, συχνότερα, η άσκηση αγωγής ή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την προθεσμία διόρθωσης στην περιοχή σας, για τους τρόπους άμυνάς σας και για τη διόρθωση των ανακριβειών, προκειμένου να προστατεύσετε την περιουσία σας, μπορείτε να μας καλείτε στο 2310220377 ή να μας στείλετε email στο info@pliatsikaslaw.gr

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για την εξειδίκευσή μας σε ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου, ιδίως επί διορθώσεων ανακριβειών των πρώτων εγγραφών, πατήστε εδώ.

79 thoughts on “ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 1. Anna Berezina is a highly proficient and renowned artist, known for her unique and fascinating artworks that by no means fail to leave an enduring impression. Her paintings beautifully showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds crammed with awe and surprise.

  What sets http://760display.com/wp-includes/pages/anna-b_127.html – Anna B. apart is her exceptional attention to element and her outstanding mastery of color. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that convey her work to life. Her meticulous strategy to capturing the essence of her subjects allows her to create truly breathtaking artworks.

  Anna finds inspiration in her travels and the brilliant factor about the pure world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it is a serene seashore at sunset, an imposing mountain range, or a peaceful forest full of vibrant foliage, Anna has a remarkable capacity to seize the essence and spirit of those places.

  With a novel artistic type that combines parts of realism and impressionism, Anna’s work is a visible feast for the eyes. Her paintings are a harmonious blend of precise details and delicate, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a captivating visual experience that transports viewers into a world of tranquility and sweetness.

  Anna’s talent and creative imaginative and prescient have earned her recognition and acclaim in the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the attention of art fanatics and collectors alike. Each of her items has a method of resonating with viewers on a deeply personal stage, evoking feelings and sparking a way of connection with the natural world.

  As Anna continues to create stunning artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capability to capture the wonder and essence of nature is really outstanding, and her paintings serve as a testomony to her artistic prowess and unwavering passion for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will continue to captivate and inspire for years to come back..

 2. A new uptrend started on July 21 from the $3.26 mark. By September 6, EOS had reached $6.30, almost doubling its value. The strong bullish trend was caused by the rise of BTC that affects the direction of the market as a whole. Still, the pair couldn’t stick to those levels. On September 7, EOS USD plunged to $4.89. The fall was caused by several factors. First, BTC declined a lot that day. Second, a drop in EOS’s market cap to 0.24% of the total cryptocurrency market cap could be an additional trigger. This decline was a vital event for the future price direction. A new downtrend has begun. EOS USD fell below $4 again.  Another noteworthy fact about EOS was that it first existed as an ERC-20 token since the EOS blockchain was still under development when the token launched. However, in June 2018, the ERC20 version of EOS became redundant as holders began to swap their coins for the new EOS token native to the EOS blockchain.
  https://city-wiki.win/index.php?title=World_cryptocurrency_now_worth_than
  CashApp, a peer-to-peer money transfer system run by Square, allows users to purchase and sell Bitcoin. Unlike other cash apps noted here, Cash App allows users to transfer their Bitcoin to their own cryptocurrency wallet. Cash App charges a fee depending on price volatility and market trading volume, which it reveals at the time of purchase. In addition, at Lykke, we believe that an exchange has to be a level playing field for all kinds of traders. This is why our business model allows us to be one of the crypto exchanges with the lowest fees. At Lykke, it is possible to not only trade Bitcoin, XRP, Ether, Cardano, Tezos, Uniswap and dozens of other cryptocurrencies without fees but also to deposit and withdraw fiat currencies without any fees charged by Lykke (the third-party payment providers can apply a fee though). Learn more about the Lykke fee policy here, and have a happy time trading.

 3. The UK is a leader in producing online mobile casino apps, which is why there are plenty of exciting gaming options available online. Look specifically for online mobile casinos that have worthwhile incentives, fast payouts, 24-hour customer service, and technology geared specifically towards mobile users. It is always best to start with casinos and gaming apps that allow you to play for free without an obligation to make a deposit later on.
  http://sc.sie.gov.hk/TuniS/top-canadiancasinos.com/no-deposit-bonus/
  Right now, this (amazing) gaming site offers two deposit bonuses that both include free spins and bonus cash for Slot machine games. New players are treated to a lucrative welcome bonus. Existing players have a long list of bonuses to choose from too. But what about Playamo codes? Read on as we take a closer look at Playamo bonus offers. Playamo doesn’t mind extending promo codes. In fact, the casino will offer a bonus code to pick from most of the available promotions. Clearly, you will have access to bonus codes on the way in. Other than the sign-up offer, there are bound to be more promo codes offered throughout Playamo, so keep your eyes sharp, and especially for any promotions that arrive via email. When depositing, the player may add the PlayAmo Casino promotional code, or check if it is already activated, under “Add your promo code”. Remember to use a valid deposit method, deposit the minimum amount of $20, and calculate the wagering requirements.

 4. Muchas aplicaciones en esta lista no solo tienen bajos costos de custodia, sino que literalmente apestan. Este exchange de origen ibérico tiene las cosas muy claras, y sin duda ha venido a competir en las grandes ligas para democratizar el acceso a las criptomonedas. Y es que, desde 10€ puedes empezar a invertir y comprar las más de 100 criptomonedas que tienen disponibles en su plataforma. Con eToro podrás acceder a una gran variedad de activos y mercados, por ejemplo, podrás invertir en acciones al contado sin tener que pagar comisiones de gestión. También podrás acceder a las principales criptomonedas y almacenarlas gracias a eToroWallet. Además, eToro tiene una función llamada Staking con la que los usuarios podrán obtener cierta rentabilidad por mantener sus criptomonedas.
  https://deanzwsk443321.laowaiblog.com/22363053/btc-resistance-level-en-españa
  Es muy fácil para usted abrir una cuenta en la aplicación Bitcoin 360 Ai y es totalmente gratis. Estos son los pasos para crear una cuenta en esta aplicación. Un movimiento inesperado de los mercados, por ejemplo, puede generar una pérdida de capital. O incluso una mala implementación del modelo de inversión, buscando generar ganancias extraordinarias en un plazo muy corto. Sin embargo, las Bitcoin iFlex 360 AI opiniones negativas no son indicio suficiente como para confirmar o indicar que la herramienta sea en realidad un fraude. Un movimiento inesperado de los mercados, por ejemplo, puede generar una pérdida de capital. O incluso una mala implementación del modelo de inversión, buscando generar ganancias extraordinarias en un plazo muy corto. Sin embargo, las Bitcoin iFlex 360 AI opiniones negativas no son indicio suficiente como para confirmar o indicar que la herramienta sea en realidad un fraude.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.