Έλαβα μια διαταγή πληρωμής! Τι να κάνω;;

Αν όφείλετε σε τράπεζες ή άλλους ιδιώτες (προμηθευτές, συνεργάτες κλπ), είναι πιθανό να λάβετε μέσω δικαστικού επιμελητή μία διαταγή πληρωμής. Με τη διαταγή πληρωμής ο δικαστής υποχρεώνει τον οφειλέτη, χωρίς μάλιστα να τον καλέσει στο ακροατήριο, να καταβάλει το ποσό που αναφέρεται σε αυτή με τους νόμιμους τόκους. Η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής από εκείνον που τη ζήτησε οδηγεί είτε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, είτε σε κατάσχεση κινητών και ακινήτων με σκοπό τον πλειστηριασμό. Αν λάβετε μία διαταγή πληρωμής, γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε;

Είναι πιθανό είτε να οφείλετε το ποσό που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής είτε να μην το οφείλετε, συνολικά ή μέρος του. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο μέσο άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) είναι η άσκηση ανακοπής. Με αυτή, την οποία συντάσσει και καταθέτει δικηγόρος, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι η διαταγή είναι μη νόμιμη λ.χ. επειδή δεν οφείλετε το ποσό λόγω εξόφλησης, επειδή υπάρχουν όροι παράνομοι και καταχρηστικοί στη σύμβαση, επειδή έχετε κι εσείς να λαμβάνετε ποσά ή υπηρεσίες από αυτόν που σας ζητά την καταβολή. Η ανακοπή ασκείται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της. Αν δεν ασκηθεί η ανακοπή εντός της προθεσμίας δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησής της. Προσοχή!! Μην αμελήσετε την προσφυγή σας σε δικηγόρο για την άμυνα κατά της διαταγής πληρωμής.

Μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν συνεπάγεται την ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Αυτό εξαρτάται από την ευδοκίμηση των λόγων της. Είναι, λοιπόν, πιθανό είτε να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής συνολικά είτε κατά ένα μέρος της (για μέρος δηλαδή του ποσού). Είναι, επίσης πιθανό, αν οι λόγοι δεν είναι βάσιμοι να επικυρωθεί η εκδοθείσα διαταγή.

Επειδή η άσκηση της ανακοπής δεν συνεπάγεται και αναστολή – αναβολή των διαδικασίων κατάσχεσης, παράλληλα με αυτή πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναστολής, την οποία, ομοίως, καταθέτει ο δικηγόρος και στην οποία συμπεριλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους ζητάτε την αναστολή (λ.χ. είναι βέβαιο ότι θα κερδίσετε την ανακοπή, δεν έχετε άμεσα το αιτούμενο ποσό και θα χάσετε ακίνητα ή κινητά δυσανάλογης αξίας σε σχέση με την απαίτηση κ.α.). Μέχρι, πάντως, την εκδίκαση της αίτησης αναστολής, ζητούμε την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία αιτούμαστε από τον δικαστή, σε μία σύντομη διαδιασία, την αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναστολής εκείνος που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί να προχωρήσει στις διαδικασίες εκτέλεσης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας αναθέσετε την οργάνωση της άμυνάς σας κατά της διαταγής πληρωμής που λάβατε στο info@pliatsikawlaw.gr ή στο 2310220377.

Δημοσιεύτηκε Νεα